appease

appease
[ə΄pi:z] v հանգստացնել, խաղաղեց նել. appease an angry man/smb’s anger հանգըստաց նել զայրացած մարդուն. to appease her I brought her some flowers սիրտը շահելու համար ես նրան ծաղիկներ նվիրեցի. (մեղ մացնել, ամոքել) appease pain ցավը մեղմացնել. appease sorrow/grief վիշտը/ցավը ամոքել. (հագեցնել, բավարարել) appease one’s hunger քաղցը հագեցնել. appease one’s curiosity հետաքրքրությունը բավարարել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Appease — Ap*pease , v. t. [imp. & p. p. {Appealed}; p. pr. & vb. n. {Appeasing}.] [OE. apesen, apaisen, OF. apaisier, apaissier, F. apaiser, fr. a (L. ad) + OF. pais peace, F. paix, fr. L. pax, pacis. See {Peace}.] To make quiet; to calm; to reduce to a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • appease — (v.) c.1300 to reconcile, from Anglo Fr. apeser, O.Fr. apaisier to pacify, make peace, appease, be reconciled, placate (12c.), from the phrase a paisier bring to peace, from a to (see AD (Cf. ad )) + pais, from L. pacem (nom. pax) peace (see …   Etymology dictionary

 • appease — index allay, assuage, disarm (set at ease), mitigate, moderate (temper), mollify, pacify …   Law dictionary

 • appease — *pacify, placate, mollify, propitiate, conciliate Analogous words: assuage, alleviate, mitigate, lighten, *relieve: *palliate, extenuate: *satisfy, content Antonyms: exasperate, aggravate Contrasted words: perturb, upset, disturb, * …   New Dictionary of Synonyms

 • appease — [v] satisfy, pacify allay, alleviate, assuage, be enough, blunt, calm, compose, conciliate, content, diminish, do*, ease, gratify, lessen, lull, make matters up, meet halfway, mitigate, mollify, patch things up, placate, propitiate, quell, quench …   New thesaurus

 • appease — ► VERB ▪ placate (someone) by agreeing to their demands. DERIVATIVES appeasement noun appeaser noun. ORIGIN Old French apaisier, from pais peace …   English terms dictionary

 • appease — [ə pēz′] vt. appeased, appeasing [ME apaisen < OFr apaisier < a , to + pais < L pax, PEACE] 1. to pacify or quiet, esp. by giving in to the demands of 2. to satisfy or relieve [water appeases thirst] SYN. PACIFY appeasable adj. appeaser …   English World dictionary

 • appease — appeasable, adj. appeasableness, n. appeasably, adv. appeasement, n. appeaser, n. appeasingly, adv. /euh peez /, v.t., appeased, appeasing. 1. to bring to a state of peace, quiet, ease, calm, or contentment; pa …   Universalium

 • appease — ap•pease [[t]əˈpiz[/t]] v. t. peased, peas•ing 1) to bring to a state of calm; pacify: to appease an angry king[/ex] 2) to satisfy; relieve: The fruit appeased his hunger[/ex] 3) gov to yield to the demands of in a conciliatory effort, sometimes… …   From formal English to slang

 • appease — [[t]əpi͟ːz[/t]] appeases, appeasing, appeased VERB (disapproval) If you try to appease someone, you try to stop them from being angry by giving them what they want. [V n] Gandhi was accused by some of trying to appease both factions of the… …   English dictionary

 • appease — verb 1) an attempt to appease his critics Syn: conciliate, placate, pacify, mollify, propitiate, reconcile, win over See note at pacify Ant: provoke, inflame 2) …   Thesaurus of popular words

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”